තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

තිරෝකුඩ්ඩේසු තිට්ඨන්ති සන්ධිසිංඝාටකේසු  
ද්වාරබාහාසු තිට්ඨන්ති ආගන්ත්වාන සකං ඝරං

ඤාතිප්‍රේතයෝ (මිය පරලොව යාමෙන් පසුවතමන් පෙර විසූ ගෙය (ස්වකීය ගෘහයකරා පැමිණ බිත්තියෙන් පිට  ගෘහසන්ධිබිත්ති මුල යනා දී තැන් හි සිටිති.

පහූතේ අන්නපානම්හි ඛජ්ජභොජ්ජේ උපට්ඨිතේ 
 තේසං කෝචි සරති සත්තානං කම්මපච්චයා

කන බොන බොහෝ ආහාරපාන පිළියෙල  ඇති කල්හි පවා කිසි  නෑදෑයෙක්  පරලොකරාප්ත ඤාතීන් ඔවුන් ගේ අකුසල කර්මහේතුවෙන්  සිහි නො කරයි.

ඒවං දදන්ති ඤාතීනං යේ හොන්ති අනුකම්පකා 
සුචිං පණීතං කාලේන කප්පියං පානභෝජනං

නෑයන් අතුරෙන් යම් කෙනෙක්  ඤාතිප්‍රේතයන් උදෙසා ඔවුනට අනුකම්පා වෙන් කැප වූ ආහාර පාන දන් දෙනු ලබයි,

ඉදං වෝ ඤාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඤාතයෝ 
තේ  තත්ථ සමාගන්ත්වා ඤාතිපේතා සමාගතා

මෙහි රැස් වූ අප ගේ ඤාතිප්‍රේතයන් “මේ දානය පරලොව ගිය අප ගේ නෑයනට වේවා මියපරලොව ගිය ඤාතියෝ සුවපත්වෙත්වා!” කියා.

පහූතේ අන්නපානම්හි සක්කච්චං අනුමෝදරේ 
චිරං ජීවන්තු නෝ ඤාතී යේසං හේතු ලභාමසේ

 ඤාතිප්‍රේතයෝ උදෙසා සකසා බොහෝ ආහාරපාන දෙනු ලබන කල්හි  දානය බුක්තිවිඳ  පින  සතුටින් අනුමෝදන් වෙතිඒනිසා ප්‍රත්‍ය සම්පත් ලබා "මේ දානය දුන්න අපේ නෑයෝ දීර්ඝායුෂ ලබත්වා!" කියා සතුටින් ආශිර්වාද කරති

අම්හාකඤ්  කතා පූජා දායකා  අනිප්ඵලා
 හි තත්ථ කසී අත්ථි ගෝරක්ඛෙත්ථ  විජ්ජති 

 දන් දුන් දායකයෝ  (කිසි කලෙකත්ඵල රහිතයෝ නො වෙති. (දානය දුන්න පිරිසට පාඩුවක් වෙන්නෙ නැහැ.)  
( පරලෝකයෙහිසී සෑමක් නැත්තේ ගව පාලනය කිරීමක් නැත්තේ 

වණිජ්ජා තාදීසි නත්ථි හිරඤ්ඤේන කයාක්කයං
ඉතෝ දින්නේන යාපෙන්ති පේතා කාලකතා තහිං 

( පරලෝකයෙහිවෙළෙඳාමකුත් නැත්තේ රන්රිදියෙන් (මුදලින්කරන ගණුදෙනුවක්  නැත්තේ ඤාතිප්‍රේතයන් හට මේමිනිස්ලොව වසන නෑ හිතමිතුරන් විසින් දෙන ලද ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍ය දීමෙන් කරන අනුමෝදනාවන් නිසා  (ලැබෙන විදිහටඑහියැපීම වන්නේ .

උන්නමේ උදකං වට්ඨං යථා නින්නං පවත්තති 
ඒවමේව ඉතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති

යම් සේ උස් බිමක (වැසි හැටියටවැටුණු ජලය මිටි බිමක් කරා ගලා බසී  පරිද්දෙන්  මේ මිනිස් ලොවෙහි දී (සුජීවත්ඤාතිමිත්‍රයන් විසින් දෙන දාන (ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යානුමෝදනාවන් ඤාතිප්‍රේතයන් කරා පැමිණේ.

යථා වාරිවහා පූරා පරිපූරෙන්ති සාගරං 
ඒවමේව ඉතෝ දින්නං පේතානං උපකප්පති

යම් සේ කුඩා ගංඟාමහා නදීහු පුරවමින්  වැටෙන ජලය මහා සාගරය පුරවනු ලැබේ  පරිද්දෙන්  මේ මිනිස්ලොවෙහි දීඤාති මිත්‍රයන් විසින් දුන් දානය (ප්‍රත්‍ය සහ ප්‍රත්‍යානුමෝදනාවන්ඤාතිප්‍රේතයන් හට පැමිණේ.

අදාසි මේ අකාසි මේ ඤාතිමිත්තා සඛා  මේ 
පේතානං දක්ඛිණං දජ්ජා පුබ්බේ කතමනුස්සරං

මේ ඤාතීන් සුජීවත්ව සිටිය දී "මට මේ මේ දේවල් දී තියෙනව!, මට මේ මේ යහපත් උදව් කර තිබෙනව!" යැයි කෘතෝපහාරගුණයෙන්  පරලෝකප්‍රාප්ත ඤාතීන් සිහි කෙරෙමින් දන් දිය යුත්තේ .

 හි රුන්නං  සෝකෝ වා යා චඤ්ඤා පරිදේවනා 
 තං පේතානමත්ථාය ඒවං තිට්ඨන්ති ඤාතයෝ

(ඤාතීන් ගේ අභාවය නිසාහැඬීමක් හෝ ශෝක කිරීමක් හෝ අන්‍ය ආකාරයක වැලැපීමක් (පපුවට ගසමින් අදෝනා කිරීමහෝවේ එය පරලොව ගිය ඤාතිප්‍රේතයන් ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස නො වේ ඤාතිප්‍රේතයන් (අරඹයා ශෝක කළ නිමිත්තෙන් කිසියහපත් වෙනසක් ඔවුනට සිද්ධ නොවීඑහි උපන් (දුක්ඛිතපරිද්දෙන්  (ඔවුන්සිටිති.

අයං ඛෝ දක්ඛිණා දින්නා සංඝම්හි සුප්පතිට්ඨිතා 
දීඝරත්තං හිතායස්ස ඨානසෝ උපකප්පති

(මහරජ,) ඔබ විසින් අද තමන්ගේ ඥාතිසමූහයා උදෙසා යම් දානයෙක් දෙන ලද්දේ  දක්‍ෂිණාව සංඝයා කෙරෙහි (නිවන් පූර්ණකර ගැනීම සඳහා උදව් වෙන නිමිත්තෙන්මනා සේ පිහිටියේ වන්නේ එහෙයින්මේ දානය දෙන සහ අනුමෝදන් වෙන සමුහයාට දීර්ඝ කාලයක් හිතසුව පිණිස (ඉෂ්ට ප්‍රියවිපාක පමුණුවමින් පිහිටයි.

සෝ ඤාතිධම්මෝ  අයං නිදස්සිතෝ 
පේතාන පූජා  කතා උළාරා 
බලඤ්ච භික්ඛූනමනුප්පදින්නං 
තුම්හේහි පුඤ්ඤං පසුතං අනප්පකං

සුජීවත් ඤාති මිත්‍රයන් විසින් පරලෝකප්‍රාප්ත ඤාතිප්‍රේතයන් උදෙසා සිදු කළ යුතු ධාර්මික යුතුකමක් හැටියට (නිරර්ථක වූ හැඬීම්වැලපිම් ආදියට පමණක් සීමා නොවීමහා වටිනාකමක් ඇති ඤාති ධර්මයක් දක්වන ලදිසාංගික වශයෙන් ඔබ විසින් භික්ෂුසංඝයාට ආහාර දන් දීමෙන් (ආයුෂවර්ණසැපඤාණ යන කාරණා  ඇතුළුවබලය ලබා දී ඇත(එබැවින්,) ඔබ විසින් සුළුනො වන (මහත් වූපිනක් රැස්කරගන්නා ලදී.

පසුවදන:
අතිපූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ විසින් අත්ථධම්මනිරුක්තිපටිභාන යන චතුපටිම්භිදා ඤාණයන් ගෙන්සිද්ධ කළ ධර්ම දේශණා අනුසාරයෙන් සහ පුබ්බේනිවාසානුස්සතිචුතූපපාද ආදී ඤාණයන් ගෙන් දැක අප කෙරෙහිදයාකම්පාවෙන් හෙළි කළ නො පෙනන ලෝකයේ යථාර්ථයන් අනුසාරයෙන් වර්තමානයේ බොහෝ අර්ථ විපරීතයන්ට ලක්ව ඇතිමේ සූත්‍රය පැටළුම් සහ වැහුම් හැර තේරුම් ගත හැකි සරල සිංහල බසට නගන ලදී.

මේ සඳහා මා හට මහත් කරුණාවෙන් ගුරු උපදෙස් ලබා දුන් අතිපූජ්‍ය කිවුල්දෙණියේ විජිතනන්ද හිමිපාණන් වහන්සේ මම කෘතඤ්ඥ පූර්වකව සිහිපත් කරමි.

 වාගේම මෙයට සංස්කරණයෙන් සහය වූ අපගේ කළ්‍යාණ මිත්‍ර නීතීඥ චන්දන සිරිවර්ධන මහතා  ස්තූතිය පුද කරමි.

Comments

Sandya said…
⁣නිවනම වෙත්වා 🙏🙏🙏
Isuru said…
🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿
Amila Salgado said…
සන්ද්‍යා මහත්මිය සහ ඉසුරු මහතා,
තෙරුවන් සරණයි! බොහොම පින්!
Unknown said…
🙏🙏🙏🙏🙏
Unknown said…
🙏🙏🙏 බොහොම පින්. තෙරුවන් සරණයි. නිබ්බාණ පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා!

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter