සත්‍යාවබෝධයෙන් සහ මුලාවෙන් කරනා ප්‍රකාශ

අති පූජ්‍ය වහරක අභයරත්නාලංකාර මහා තෙරුන් වහන්සේ විසින් 2012.10.15 දින වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ දී ගැටලුවකට පිලිතුරුමම මුලින් ම වහරක හිමියන් ගේ සජීවී දේශනාවක් ඇහුවේ 2012.10.29 දිනය. සති දෙකක ට කලින් වහරක ගියා නම් මේ දේශනාව සජීවී ව අහන්න තිබ්බා. කමක් නෑ. 

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්