ලෝකය හිස් දෙයක් කියන්නෙ ලෝකයක් නැහැ කියන එකද ?


පූජ්‍ය වලල්ලාවිට මුදිත වංස හිමි

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්