ධර්මය තුලින් මා දුටු රහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පුජෝත්සවය
ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං
විරත්ත චිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං 
තෙ ඛීණා බීජා අවිරූළ්හිච්ඡන්දා 
නිබ්බන්ති ධීරා යථා යං පදීපෝ 
ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං 
එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්