ගිහිවත, පැවිදිවත සහ නිවන
අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ විසින් අත්ථ, ධම්ම, නිරුක්ති, පටිභාන යන සිව්පිළිසිඹියා ඥානයන්ගෙන් ගිහිවත, පැවිදිවත සහ නිවන පසක්කර දෙන දහම් ඉතා හරවත් ධර්ම දේශනාවක් අසන්නට මම ඇරයුම් කරමි. 

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්