වැරදුණු දහම් මග... මධ්‍යස්ථව හිතා බලන්න.


උපුටා ගැනීම වහරක facebook යොමුව.

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්