විභජජවාදී ආභිධර්මික සම්භාෂණය සහ වහරහ හාමුදුරුවෝ
මා අකැමතිම දේ
කෙනෙකුගේ හිත රිදෙන සේ කටයුතු කිරීම හා ඒ මගින් සිත් තැවුල් ඇති කරගැනීම. එය අනාර්ය භූමියයි.

මා කැමතිම දේ 
කෙනෙකුගේ හිත නිවෙන සේ කටයුතු කිරීම හා සියල්ලෝ සමාදානව සතුටින් විසීම. එය ආර්ය භූමියයි.  
— අති පූජ්‍ය වහරක අභයරතනාලංකාර මහා තෙරුන් වහන්සේ

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්