සසුනට මුවා වී...

...ගෙන එන්නට හදන 


ඊනියා ථේරවාද ත්‍රිපිටක අට්ඨ කතා, ටීකා සංරක්ෂණ.. පාදඩ පනත් කෙටුම්පත


වහා හකුලා ගනිව්!

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්