ලෝකාන්තරික නිරයට පාර කපන විභජ්ජවාද ත්‍රිපිටක පනත

එක්සත්ව එක්සිත්ව පරදමු!

 

Comments

Popular posts from this blog

රතන සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්

Guest Article: An Open Letter

තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය තේරෙන සිංහලෙන්